TOUR DU LỊCH THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU.

Cửu Trại Câu, là khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc